Categorie: Algemeen
Afdrukken

De Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. is een erkende ANBI instelling.

Een aantal gegevens dienen openbaar gemaakt te worden om bij de Belastingdienst geregistreerd te blijven.

Ter aanvulling op de op de website vermelde gegevens:

Inschrijving en fiscaal nummer
De Vereniging Kattenzorg is opgericht op 27 april 1977 en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 40321183. De Vereniging Kattenzorg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Per 1 januari 2008 is de Vereniging Kattenzorg aangemerkt als een ANBI instelling.

Fiscaal nummer (RSIN)814915206.

Het aantal betalende leden bedraagt thans 850.

Het aantal vrijwilligers bedraagt in 2020: 86.

Beloningsbeleid
De activiteiten voor de Vereniging Kattenzorg worden op vrijwillige basis verricht, dus zonder beloning. De Vereniging Kattenzorg vergoedt haar vrijwilligers alleen de gemaakte kosten.

Doelstelling
Het lenigen van kattenleed in het algemeen en van de zwerfkat in het bijzonder.

Dit doel wordt verwezenlijkt door:

Het werkgebied van de Vereniging Kattenzorg is Dordrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

Middelen
De middelen van de Vereniging Kattenzorg bestaan uit:

De middelen worden t.b.v. katten besteed aan:

Werkplan
Het bestuur bereidt de bijeenkomst voor de vrijwilligers en de algemene ledenvergadering voor waar de plannen voor toekomende tijd uiteen worden gezet. Of waar bij de bijeenkomst voor de vrijwilligers een gastspreker wordt uitgenodigd.

Verslaglegging
Elk jaar worden door het bestuur en de coördinatoren verslagen gemaakt van de zwerfkatten/noodopvang, aanvragen vakantiedienst, bemiddelde  katten, vermist en gevonden, nazorg, kascontrolecommissie en staat van  baten en lasten, balans en begroting.

Financiële verantwoording
Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën van de Vereniging Kattenzorg tijdens de algemene ledenvergadering.

De vergadering is toegankelijk voor alle leden. De leden worden via het blad Poezenpraatjes opgeroepen de algemene ledenvergadering bij te wonen.

De vergaderingen worden normaliter gehouden in een van de zalen van de Pauluskerk te Dordrecht.

De leden besluiten over zaken als benoeming van bestuursleden en de begroting van het lopende jaar. De leden bepalen of decharge van het gevoerde beleid verleend wordt.

 

Klik hier om het financieel jaarverslag van 2021 te lezen.