Algemene informatie

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.
Categorie: Algemeen

De Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. is een erkende ANBI instelling.

Een aantal gegevens dienen openbaar gemaakt te worden om bij de Belastingdienst geregistreerd te blijven.

Ter aanvulling op de op de website vermelde gegevens:

Inschrijving en fiscaal nummer
De Vereniging Kattenzorg is opgericht op 27 april 1977 en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 40321183. De Vereniging Kattenzorg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Per 1 januari 2008 is de Vereniging Kattenzorg aangemerkt als een ANBI instelling.

Fiscaal nummer (RSIN)814915206.

Het aantal betalende leden bedraagt thans 895.

Het aantal vrijwilligers bedraagt in 2022: 97.

Beloningsbeleid
De activiteiten voor de Vereniging Kattenzorg worden op vrijwillige basis verricht, dus zonder beloning. De Vereniging Kattenzorg vergoedt haar vrijwilligers alleen de gemaakte kosten.

Doelstelling
Het lenigen van kattenleed in het algemeen en van de zwerfkat in het bijzonder.

Dit doel wordt verwezenlijkt door:

 • De herplaatsing en nazorg van katten door bemiddeling.
 • Het bijhouden van een lijst met vermiste en gevonden katten.
 • Verzorging van katten aan huis door vrijwilligers van de vakantiedienst of tijdelijke verzorging bij een vrijwilliger thuis.
 • Het actief financieel steunen van sterilisatie, castratie en chippen van de zwerfkatten.
 • Het geven van financiële steun in de medische kosten van minvermogende leden.
 • Het bevorderen van verantwoordingsgevoel voor de aan de zorg toevertrouwde katten.
 • Samenwerken met verwante instellingen zoals het Dierenzorgcentrum Louterbloemen en de Stichting Zwerfkatten Rijnmond.

Het werkgebied van de Vereniging Kattenzorg is Dordrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

Middelen
De middelen van de Vereniging Kattenzorg bestaan uit:

 • Contributies, donaties en giften boven de contributie van € 17,50 per kalenderjaar van leden op rekening Kattenzorg NL 11 INGB 000 3760 803.
 • Afdrachten van de VriendenLoterij.
 • Incidentele opbrengsten Dierendag en diverse markten waar de Vereniging Kattenzorg met een kraam aanwezig is.
 • Opbrengsten Spaarrekeningen ING en Robeco.

De middelen worden t.b.v. katten besteed aan:

 • Betaling kosten dierenarts en kosten katten in de noodopvang.
 • Voedselpakketten locaties gedumpte en/of zwerfkatten.
 • Sponsoring opvangplekken voor katten bij het Dierenzorgcentrum Louterbloemen.
 • Bijdragen in de kosten die door de Stichting Zwerfkatten Rijnmond worden gemaakt die zwerfkatten vangen in Dordrecht.

Werkplan
Het bestuur bereidt de bijeenkomst voor de vrijwilligers en de algemene ledenvergadering voor waar de plannen voor toekomende tijd uiteen worden gezet. Of waar bij de bijeenkomst voor de vrijwilligers een gastspreker wordt uitgenodigd.

Verslaglegging
Elk jaar worden door het bestuur en de coördinatoren verslagen gemaakt van de zwerfkatten/noodopvang, aanvragen vakantiedienst, bemiddelde  katten, vermist en gevonden, nazorg, kascontrolecommissie en staat van  baten en lasten, balans en begroting.

Financiële verantwoording
Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën van de Vereniging Kattenzorg tijdens de algemene ledenvergadering.

De vergadering is toegankelijk voor alle leden. De leden worden via het blad Poezenpraatjes opgeroepen de algemene ledenvergadering bij te wonen.

De vergaderingen worden normaliter gehouden in een van de zalen van de Pauluskerk te Dordrecht.

De leden besluiten over zaken als benoeming van bestuursleden en de begroting van het lopende jaar. De leden bepalen of decharge van het gevoerde beleid verleend wordt.

 

Klik hier om het financieel jaarverslag van 2023 te lezen.