Algemene informatie

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.
Categorie: Algemeen

Vereniging Kattenzorg Dordrecht en omstreken

De Vereniging Kattenzorg is een 100% vrijwilligersorganisatie en heeft ten doel het lenigen van het kattenleed in het algemeen en van de zwerfkat in het bijzonder.

Bij de Vereniging Kattenzorg vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (verwerken).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Vereniging Kattenzorg uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

Wanneer u als vrijwilliger bij de Vereniging Kattenzorg wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens en motivatie verwerken;

Wanneer u als lid de Vereniging Kattenzorg een warm hart toedraagt of gebruik wilt maken van de diensten van de vereniging dan verwerken wij uw contact gegevens en bankrekeningnummer;

Als u een donatie wilt doen aan de Vereniging Kattenzorg verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft. Dit geldt ook voor de verzending van Poezenpraatjes;

Ook verwerken wij uw contactgegevens als u leverancier of opdrachtnemer bent voor de Vereniging Kattenzorg;

De Vereniging Kattenzorg draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt, zullen wij deze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heeft u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoons-

gegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoons-

gegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.

Postbus 8165

3301 CD Dordrecht

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.